Tablet Üretim ve Tablet Baskı Odaları

Tablet Üretim ve Tablet Baskı Odaları

İlaç sanayinde farmasötik uygulamalar, ilaç üretim standartları doğrultusunda (GMP Good Manufacturing Practices - İyi Üretim Uygulamaları veya FDA Food and Drug Administration Standartları) şekillenmiştir. İlaç üretiminde üretilen ürünlerin çoğu yüksek higroskopik kapasiteye sahip farklı hammaddelerin doğru formülasyon ile bileşiminden oluşur. Hammadde karışımları, belirli bir nem oranında en iyi akışkanlığa sahip olur. Yüksek nem oranı, hammaddelerin birbirine yapışmasına ve topaklanmasına neden olur ve bunun sonucu olarak tabletler yumuşak ve kırılgan bir yapıya sahip olabilirler. Aşırı düşük nem oranı ise tozlaşmayı ve statik elektriği artırarak karışımın homojenliğini bozar ve neticede tabletlerin birbirine yeterince bağlanamamasına sebebiyet verir. Her farmasötik preparatın içeriğindeki toz bileşenlerin nem karşısında farklı davranış modelleri olabilir. Optimum kontrol seviyesine ilişkin değerler hammadde tedarikçilerinden elde edilebildiği gibi analiz laboratuvarlarında yapılan örneklemler doğrultusunda tespit edilebilir. Bileşenlerin farklı sıcaklık ve nem koşullarında nem emme eğiliminin analiz edildiği ve optimum şartların belirlendiği bir sistematik iklimlendirme dizaynında hedef mutlak nem ve bağıl nem tespit edilerek, nem alma ile ilgili tüm iklimlendirme hesapları bu kurgunun üzerine oturtulur.

Uygulamanın arka planında yapılacak uygun tasarım ve optimal nem oranı, tabletlerin istenen sertlik ve dayanıklılık özelliklerine sahip olmasını destekler. İlaç üretiminde yapılacak nem alma cihazı entegrasyonları için üretim yapılacak prosesteki nem yüklerinin analizi eksiksiz yapılmalıdır. Nem yükü analizlerinde dahili ve harici olarak yapılacak nem yükü tespitleri doğrultusunda sistemin ana nem kaynağı belirlenmeli ve bu kaynağın sisteme getireceği nem yükü doğrultusunda nem alma cihazı seçimi yapılmalıdır. Pek çok tablet üretim odasında dahili olarak sisteme giriş yapan nem miktarı, sirkülasyondaki debi miktarları göz önünde bulundurulduğunda ihmal edilebilir düzeydedir. Tablet üretim havalandırma sistemlerinin dizaynında temel çıkış noktası ilgili mahalin pozitif veya negatif basınç üzerinden tasarlanmasıdır. Farmasötik imalatlar nem ve sıcaklığın yanı sıra partikül kontaminasyonuna karşı da hassastır. Taze hava, sistem için bir nem kaynağı olduğu kadar partikül kaynağıdır. Talep edilen oda basıncının korunması, hedef mahalde çalışan personelin ihtiyaç duyduğu taze hava gereksiniminin ve iç ortamda bulunan proses makinalarının ihtiyaç duyacağı egzoz havasının da sistem havasına dahil edilmesi gerekmektedir. Pozitif basınç şartında iç ortamda bulunmayan ancak dışarıdan gelecek taze havanın sisteme dahil edilmesi ile oluşturulacak yeni havanın ilave nem yükü, toplam nem yükünün büyük kısmını oluşturur. Yeni tasarlanacak bir sistemde nem alma cihazının kapasitesi belirlenirken dış ortamdan alınması gereken taze hava miktarı göz önünde bulundurulmalıdır. Dış koşullar dikkate alındığında, taze havanın içeriğindeki mutlak nem seviyesinin iklim koşullarına bağlı değişkenlik göstermesi, rotorlu tip kimyasal nem alma cihazının da mevsimsel etkiye bağlı üretkenliğini değiştirmektedir. Bu sebeple çevrim hava debisine dahil edilecek taze hava miktarının, çevrime kontrollü olarak dahil edilmesi sistem stabilitesi açısından önem arz etmektedir. Yüksek çevrim adetleri ve düşük taze hava miktarları söz konusu olduğunda nem alma cihazından önce havanın ön soğutma ile sabit bir sıcaklığa kadar soğutulması, işletme maliyetleri ve nem alma cihazı iş üretkenliği açısından büyük ölçüde tasarruf sağlar. Bazı farmasötik uygulamalarda, üretimin negatif basınç altında tasarlanması ile nem kontrolü yapılacak alanın çevre mahallerden hava çekmesi ile sonuçlanır. Bu durumda mühendislik hesaplamaları yapılırken, negatif basınç yüzünden komşu mahallerden oda içerisine taşınan ilave nem yükü de hesaplamalara dahil edilmelidir. Özellikle düşük buhar basıncının söz konusu olduğu mahaller, komşu diğer mahaller arasındaki basınç farklılığından etkilenmektedir. Sistemin pozitif veya negatif basınçlı olarak tasarlanması durumu ve havalandırma döngüsüne dahil edilen taze hava miktarı, sabit yüklerden gelen etkiyi ifade etmektedir. Sisteme dahil olan değişken yükler ise, proseste görev yapan personellerin adetlerinin veya çalışma performanslarında yaşanan değişimler, prosese açılan kapı adetleri ve bir saatlik zaman diliminde ne kadar açıldıkları, her açıldıklarında ne kadar açık kaldıkları, prosese ait makinaların değişken fan debileri ile ortamdan emdikleri hava miktarları, sistemin değişken nem yükünü oluşturmaktadır. Nem alma cihazları ile ilgili mühendislik hesaplamaları yapılırken sabit ve değişken tüm yüklerin çevrim sayısı üzerindeki etkisi belirlenmelidir. Nem alma cihazlarının proses çıkışındaki havanın genellikle kuru termometre sıcaklığı daha yüksektir. Çünkü havadaki gizli ısı, havadan uzaklaştırıldıkça duyulur ısıya dönüşür. Bu sebeple nem alma cihazlarından sonra düşük kapasiteli bir soğutma bataryası eklenmesi yaygın bir uygulamadır.

Sıfırdan yapılan tablet baskı odalarının iklimlendirme tasarımının yanında, mevcut tablet üretim ve tablet baskı odalarına da nem alma cihazı entegrasyonu yapılabilir. Farklı parametrelerin modüle edilmesini zorunlu kılan bu uygulama, sıfırdan yapılan tasarımlardan daha kompleks detayları içermektedir. Çok sayıda iklim kontrollü alana çalışan havalandırma santrallerinin bulunduğu işletmelerde, tek veya daha fazla odanın nem alma cihazı ile şartlandırılması oda içerisindeki çevrim adedi ve sirküle edilen debi miktarı ile orantılıdır. Yalnızca oda içerisine gönderilen havanın nem alma cihazı sayesinde nem kontrollü hale getirilmesi ile yapılacak bir uygulama neticesinde ana iklimlendirme santraline dönüş yapacak kuru havanın diğer çalışma alanları için bir problem teşkil etmeyeceği teyit edilmelidir.

NKT – Nem Kontrol Teknolojileri olarak, uzman mühendislik ekibimiz ile müşterilerimize en uygun endüstriyel nem alma cihazı çözümlerini sunarak ilaç üretiminde tablet üretim ve tablet baskı odalarında nem alma cihazı kullanımı ile ilgili enerji verimli, yüksek performanslı çözüm önerileri sunuyoruz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

Adınız ve Soyadınız
Telefon numaranız
Firma Adı
E posta adresiniz
Mesajınız
KVKK Bilgilendirmesini okudum, kabul ediyorum.